CPV: 31100000-7 Elektromotory, generátory a transformátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31100000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33125-MST Výkonový transformátor VVN/VN s výkonom 25 MVA
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Východoslovenská distribučná, a. s.