CPV: 30237460-1 Počítačové klávesnice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30237460-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37658 - WNT IKT
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.12.2023
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky