CPV: 30237131-6 Elektronické karty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30237131-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314040 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika