CPV: 30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30237000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313972 Počítačové príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika