CPV: 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30236000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115801 Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika