CPV: 30233141-1 Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30233141-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Diskové pole pre MZ SR
Užšia súťaž
12.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37