CPV: 30232110-8 Laserové tlačiarne

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30232110-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116050 IKT - laserové multifunkčné zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika