CPV: 30232110-8 Laserové tlačiarne

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30232110-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314086 Tlačiarne 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2023
12:12
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika