CPV: 30231300-0 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30231300-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29583-MST Modernizácia dispečerského riadenia
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.