CPV: 30231300-0 Zobrazovacie jednotky (obrazovky)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30231300-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44351-MUT Nákup IKT
Užšia súťaž
UVO 25.10.2021
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky