CPV: 30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30230000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42967-MUT IKT zariadenia DNS
Užšia súťaž
UVO 07.10.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky