CPV: 30213300-8 Stolový počítač

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213300-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022264 Stolový počítač (PC All in one)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika