CPV: 30213200-7 Tabletový počítač

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213200-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41433-WNT Zariadenia (tablety) pre EFB s iOS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky