CPV: 30213100-6 Prenosné počítače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313797 Nákup prenosných počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika