CPV: 30213000-5 Osobné počítače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2977-MST Nákup IT- koncových zariadení a ich dodanie do miesta plnenia
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice