CPV: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30200000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310124 IT vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika