CPV: 30199792-8 Kalendáre

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199792-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31413-WNT Kalendáre a diáre LESY SR, š.p. rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik