CPV: 30199770-8 Stravné poukážky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199770-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19108-WNS Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky