CPV: 30199750-2 Poukážky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199750-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37539 - WNT Darčekové poukážky pre RTUKE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.12.2023
10:00
Technická univerzita v Košiciach