CPV: 30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30197642-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup kancelárskeho papiera
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.07.2021
10:00
Mesto Žilina