CPV: 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125110-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Školiaci materiál a potreby II.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2023
12:00
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš