CPV: 30125100-2 Tonerové náplne

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rámcová zmluva na nákup tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra