CPV: 30125000-1 Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4388-MST Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia
Verejná súťaž
UVO 02.03.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie