CPV: 30125000-1 Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227050 Originálne tonery - fuser
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.07.2022
08:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika