CPV: 30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30000000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023477 Vybavenie kancelárie odborného lesného hospodára
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:00
Bardejov, Prešovský, Slovenská republika