CPV: 24962000-5 Chemikálie na úpravu vody

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24962000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313102 Dodávka chemikálií na úpravu vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika