CPV: 24957200-9 Prísady do cementov, malty alebo betónu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24957200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19164-WNT Betón
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.