CPV: 24327000-2 Rôzne organické chemikálie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24327000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120711 Chemikálie pre molekulárnu biológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika