CPV: 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24300000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33791-MST Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát