CPV: 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24300000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314019 Chemikálie - Molekulárna chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika