CPV: 24200000-6 Farby a pigmenty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24200000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17883-MST Značkovacie spreje pre lesníctvo
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik