CPV: 24200000-6 Farby a pigmenty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24200000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314165 Farba I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika