CPV: 24111800-3 Kvapalný dusík

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24111800-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023250 Kvapalný dusík.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika