CPV: 24111500-0 Lekárske plyny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24111500-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica