CPV: 24110000-8 Technické plyny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24110000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115951 Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika