CPV: 24000000-4 Chemické výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24000000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211103 Kity a reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2022
10:30
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika