CPV: 22110000-4 Tlačené knihy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 22110000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Literárne pomôcky na rozvoj gramotnosti
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2021
23:59
Spojená škola, Kollárova 17, 078 01 Sečovce