CPV: 19520000-7 Plastové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 19520000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31881-WNT Nákup samozavlažovacích kvetináčov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava