CPV: 19520000-7 Plastové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 19520000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115903 Nákup plastových gombíkových a železničných plomb.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika