CPV: 18424300-0 Jednorazové rukavice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18424300-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rukavice lekárske jednorazové (vrátane súvisiacich služieb, na obdobie 24 mesiacov)
Verejná súťaž
04.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica