CPV: 18400000-3 Špeciálne odevy a doplnky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18400000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33850-WYT Ochranné pomôcky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.08.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.