CPV: 18235200-7 Svetre

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18235200-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Pletené svetre a šály
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky