CPV: 18200000-1 Zvršky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18200000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48642-MST Služobná rovnošata vzor 2020
Verejná súťaž
UVO 20.03.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)