CPV: 18110000-3 Pracovné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18110000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43484-MST Pracovné a ochranné odevy
Verejná súťaž
UVO 13.12.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky