CPV: 18110000-3 Pracovné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18110000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202213961 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika