CPV: 18110000-3 Pracovné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18110000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34406-WYT Osobné ochranné pracovné prostriedky.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.