CPV: 18110000-3 Pracovné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18110000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19166-WNT Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra