CPV: 18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18100000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211038 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
13:50
Prešovský, Slovenská republika