CPV: 16600000-1 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16600000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37828 - WNT Výsevná linka - rozšírenie - 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik