CPV: 16300000-8 Žacie mechanizmy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16300000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211075 Drobná mechanizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Trenčiansky, Slovenská republika