CPV: 16000000-5 Poľnohospodárske stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
381-MST Výskumno-šľachtiteľská technika_Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
13:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum