CPV: 15980000-1 Nealkoholické nápoje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15980000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
10000-MST Kompóty, džemy, konzervovaná zelenina
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove