CPV: 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15896000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4259-WNT Mrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.02.2023
23:59
Obchodná akadémia