CPV: 15850000-1 Cestoviny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15850000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023515 Trvanlivé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.01.2023
14:30
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika