CPV: 15811511-1 Pripravené sendviče

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15811511-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115905 Bagety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Slovenská republika