CPV: 15811100-7 Chlieb

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15811100-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Chlieb a pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou