CPV: 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15810000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36578-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 05.09.2022
10:00
Stredná športová škola