CPV: 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15800000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211338 Múka, cestoviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.10.2022
12:30
Prešovský, Slovenská republika