CPV: 15700000-5 Krmivo pre zvieratá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15700000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023514 Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
14:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika